Zásady ochrany osobných údajov

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR; ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa – Kto rozhoduje o spracúvaní Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom vo vzťahu k vašim osobným údajom je Občianske združenie FKM Stupava, Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava, IČO: 50369849, DIČ: 2120601659 (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Aké údaje teda uchovávame?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na tejto stránke: www.topkemp.sk Konkrétne ide o prihlášku (rezerváciu). Prihláška (rezervácia) na kemp obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko rodiča, meno a priezvisko dieťaťa, e-mail a telefónne číslo – komunikácia s členom. Záväzná prihláška dieťaťa na kemp obsahuje: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo, trvalé bydlisko, meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa, e-mail a telefónne číslo – potrebné na komunikáciu s vami.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnym pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na čo tieto informácie o vás používame (účely)? A na akom právnom základe?

Osobné údaje vašich detí a vás ako zákonného zástupcu sú spracúvané za účelom prihlásenia dieťaťa do športových aktivít FKM Stupava, následnej evidencie prihlásených a zúčastnených detí a za administratívnymi, prípadne účtovnými účelmi.

Na to aby sme mohli Vaše deti fotografovať, prípadne vyhotovovať audio-vizuálne záznamy a následne tieto fotografie a audio-vizuálne záznamy zverejňovať na našich webových stránkach, prípadne propagačných materiáloch, je potrebný Váš písomný súhlas. Písomné súhlasy na tieto účely sa nachádzajú v záväznej prihláške.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý Vaše osobné údaje spracúvame. Všeobecná lehota na uchovávanie vašich osobných údajov je 10 rokov po ukončení vzťahu s prevádzkovateľom (po ukončení členstva u prevádzkovateľa).

Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: 

a) právo na prístup k vašim osobným údajom,
b) právo na opravu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 
c) právo na vymazanie vašich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení GDPR, napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré sa získavali; ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať), 
d) právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení GDPR), 
e) právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (napr. ak ste neudelili príslušný súhlas), 
f) právo na prenosnosť vašich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení GDPR, napr. ak sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu), 
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, 
h) ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, a to aj len v niektorej časti.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ.

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť sami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Sú to nasledujúci poskytovatelia: 

a) spoločnosť Google LLCso sídlom1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043USA ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://policies.google.com/privacy?hl=sk#intro).
b) finančnej správy, daňoví poradcovia a poisťovne ako prevádzkovatelia alebo príjemcovia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľ.
c) Mgr. Monika Šteflovičová, ktorá spracúva účtovníctvo spoločnosti FKM Stupava, o.z. a teda za účelom spracovania účtovníctva prichádza do styku s fakturačnými údajmi zákazníka.
d) Facebook IrelandLtd., so sídlom 4 Grand CanalSquare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). 

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018.